RESPONSABLE DO TRATAMENTO

O responsable do tratamento dos seus datos é  Albur Atlántico S.L. con  C.I. F  B-94183225 con dirección na  Rua  do Progreso,44 1º A Código Postal 36960 e correo electrónico a este efecto na dirección administracion.galicia@grupoinnovaris.com

FINALIDADE DO TRATAMENTO

Albur Atlántico S.L. trata os seus datos persoais, coa finalidade de prestarlle información comercial, publicidade e para o establecemento do mantemento da relación  pre-contractual e contractual.

Todos os datos tratados son necesarios para a correcta prestación e acceso aos servizos de  Albur Atlántico S.L. e conservaranse durante o tempo que esixa en cada momento a normativa, e polo menos durante cinco anos.

DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS

Non se cederán datos a terceiros salvo obrigación legal ou no suposto que sexa necesario para atender a súa solicitude.

DEREITOS SOBRE OS SEUS DATOS

Unha vez que facilitou os seus datos a  Albur Atlántico S.L. terá dereito a exercer os dereitos abaixo detallados:

Dereito de acceso: Dereito a consultar e acceder aos datos persoais que está a tratar  Albur Atlántico S.L. en cada momento.

Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos se fosen inexactos.

Dereito de limitación do tratamento: Dereito a limitar o tratamento dos seus datos, nese caso serán conservados unicamente para dar cumprimento ás obrigacións legais de  Albur Atlántico S.L.

Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos, cando entre outros motivos xa non son necesarios para os fins que foron recollidos.

Dereito de  portabilidad dos seus datos: Dereito a recibir os seus datos nun formato que permitan ser tratados por outro responsable, e sempre que sexa tecnicamente posible.

Dereito de oposición: Dereito a opoñerse en calquera momento ao tratamento dos seus datos polo responsable do tratamento ou dun terceiro.

No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no seu consentimento previo, ten dereito a revogalo en calquera momento, a condición de que o tratamento non sexa necesario por parte de  Albur Atlántico S.L. para o cumprimento dunha obrigación legal ou o cumprimento dun interese público.

Ademais asístelle o dereito para presentar unha reclamación se discrepase do modo en que se trataron os seus datos por parte de  Albur Atlántico S.L. nese caso pode dirixirse ás direccións que se facilitan e en todo caso á Autoridade de Control, a Axencia Española de Protección de Datos, na  C/ Jorge Juan, nº 6  C. P. 28001 Madrid, ou no sitio web  https://www.agpd.es.

Para o exercicio destes dereitos debe acreditar a súa identidade, achegando fotocopia do seu DNI e se é por medio de representante, será necesario que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do seu DNI e do DNI do representante.

A comunicación poderá facerse no noso centro, con Referéncia a Protección de Datos, ou no correo electrónico administracion.galicia@grupoinnovaris.com

Albur Atlántico S.L. deberá contestar a solicitude do exercicio de dereitos no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude. Devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.  Informarémoslle de calquera prórroga no prazo dun mes a partir da recepción da solicitude indicando os motivos da dilación.

PROCEDENCIA

Os seus datos obtémolos cando vostede facilítanolos a través de correo electrónico ou a través de calquera dos formularios que poñemos á súa disposición.

Albur Atlántico S.L. trata os seus datos identificativos como o nome, apelidos, DNI, dirección postal e electrónica, teléfono e firma, ademais de datos persoais sobre o seu estado, idade, sexo, data de nacemento, tamén datos ademais daqueloutros necesarios para a verificación dos mesmos.

Albur Atlántico S.L. adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos mesmos.