O Camiño Sostible

A idea troncal do proxecto é realizar tres xornadas de traballo e concienciación, en tres comarcas galegas, de tres camiños de Santiago distintos (PORTUGUÉS, DE INVERNO E VARIANTE ESPIRITUAL), onde interactuar, dar a coñecer e poñer en valor as riquezas da contorna natural local e potencialas dende a proxección económica de todos os sectores actuantes no devandito territorio
Estas xornadas realizaranse a través de accións concretas de impacto diverso (económico, lúdico, cultural) e formativo dirixíndose a diferentes sectores e masas sociais con presenza activa na realidade galega. (MANCOMUNIDADES, ASOCIACIÓNS, ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO, SECTOR PRIMARIO, ENTIDADES DEPORTIVAS).
Cada xornada, conlevaría o desenvolvemento de varias charlas e relatorios de profesionais dos diferentes sectores económicos galegos, buscando a xeración de conciencia en cada un dos participantes, do modo e maneira na que, dende a actividade diaria e riquezas do Camiño, todos poden ser parte activa do desenvolvemento económico e turístico de Galicia.
Realizaranse xornadas de traballo para desenvolver en cada participante a concreción de metas e obxectivos a resaltar para a realización do Xacobeo 2021, dende a súa actividade e a proxección común de metas conxuntas en cada localidade por distintos actores da economía.
Ditas charlas, alternaranse con sesións de Netwoking e análise DAFO de posición económica e turística do enclave local escollido, e mediante un interlocutor profesionalizado, buscarase a dinamización de participantes para que entre eles poidan conxugar posturas, coñecerse, desenvolver metas comúns e materializar sinerxias que deriven nun maior aproveitamento social, económico e turístico, dos beneficios do camiño como fonte de desenvolvemento.
Finalizarase o desenvolvemento do proxecto coa elaboración dun decálogo resultante de ditas postas en común e traballo das Xornadas e completarase a actividade cunha degustación gastronómica de produtos das 3 comarcas escollidas do Camiño, buscando desde a gastronomía, tamén reforzar a mensaxe e os valores de identidade, pertenza, calidade e proxección económica dos recursos galegos.

Obxeto – O Camiño Sostible

O Camiño Sostible, é na súa esencia un proxecto que busca dinamizar e poñer en valor todos e cada un dos sectores e actores intervenientes no CAMIÑO DE SANTIAGO e a través deles e a súa interacción, a promoción do turismo e desenvolvemento local da man os valores do camiño e a sustentabilidade.
Con esta actividade preténdese xerar conciencia do camiño desde e cos principais actores da actividade económica e social galega, promocionando a industria turística e dirixíndose ás distintas capas da sociedade.
Búscase alcanzar o obxectivo de sensibilizar ao cidadán no coñecemento próximo do camiño de Santiago.
Para lograr os devanditos obxectivos, traballarase desde a súa historia e realizásense accións para a promoción económica, sustentabilidade e turismo, destacando os recursos e valores da contorna natural, patrimonial, paisaxístico e ambiental de Galicia.
Estas accións serán desenvoltas dende un punto estratéxico do camiño de Santiago en tres das súas variantes.

Obxetivos – O Camiño Sostible

Segundo as bases establecidas e conxugando os obxectivos marcados podemos concretar que, esta actividade ten como obxectivos indiscutibles, os seguintes:
Principal

a) Obxectivos estratéxicos fixados polo Consello Xacobeo para o Xacobeo 2021:

  • Camiño. Destacar a riqueza cultural, natural e humana do Camiño de Santiago.
  • Territorio e desenvolvemento sustentable. Impulsar o desenvolvemento das áreas rurais do Camiño de Santiago.

b) Obxectivos estratéxicos da Comisión Organizadora do Xacobeo 2021 en Galicia:

  • Promoción. Promocionar Galicia como destino cultural e turístico.
  • Alcance. Implicar a toda a población galega na celebración e xerar un sentimento de orgullo e pertenza cara aos valores da nosa comunidade.  Diálogo. Fomentar o intercambio cultural entre a sociedade local e os peregrinos e visitantes.

Secundarios
Aínda que, máis de tres obxectivos destacados nas bases, son neste proxecto os principais da actividade, podemos dicir que, no seu desenvolvemento, logramos tamén alcanzar de modo transversal, outra serie de obxectivos que se se conseguen desde a execución do presente proxecto e son os seguintes:

  • Audiencia e legado. Fomentar o coñecemento do patrimonio relacionado co Camiño de Santiago, particularmente entre os máis novos.
  • Narrativa. Dar voz e recompilar as historias e experiencias que se xeren ao longo do Camiño.
  • Innovación. Apostar por novas fórmulas de difusión e contidos innovadores que poñan en valor a esencia do Camiño de Santiago

Metodoloxía de Traballo – O Camiño Sostible

Proceso participativo
Para este proxecto, convocásense en cada localidade na que se desenvolva a actividade, os diferentes sectores e integrantes da actividade económica e social, e alentaráselles a formar parte de diferentes análises e coloquios nos que, dende o coñecemento primeiramente do Camiño e os seus valores, podamos extrapolar potencialidades aos nosos días, a fin de que entre todos xeremos unha conciencia de responsabilidade, implicación e desenvolvemento para todos e cada un dos sectores que forman parte do Camiño de Santiago.
Doutra banda, e desde o prisma da organización, tamén se buscarán relatoras especializados no Camiño de Santiago e a tamén na promoción económica e o Turismo de Galicia.
A misión principal da organización é crear un clima de implicación intersectorial que faga propicio que, desde os valores do Camiño e o seu coñecemento, a poboación local e todo a organigrama económico poboacional, envórquese na dinamización do camiño.
Búscase converter dita implicación e compromiso na ferramenta esencial para proxectar o Camiño como fonte de valor cultural, recursos e un eficaz medio para o desenvolvemento turístico sustentable.

A interacción de participantes e o obxectivo do networking é realizar unha análise DAFO en conxunto, que nos permita unha visión clara da real situación dos sectores implicados no camiño e as diferentes potencialidades a desenvolver para unha consecución optima de obxectivos e metas comúns.
O obxectivo do devandito análise é finalizar cada xornada, co coñecemento pleno daqueles recursos e atributos que nos otorgan beneficios e aproveitamentos diversos como vantaxe sobre distintas opcións turísticas e económicas diferentes.
Fixar e coñecer as carencias e barreiras sobre as que dirixir esforzos comúns para optimizar aínda máis os diversos beneficios do Camiño.
Definir as oportunidades e ameazas nunha estratexia efectiva para a dinamización e persecución de obxectivos viables e concretos para a realización do ano Xacobeo.